Magritte on the street

Magritte on the street

La revolution surrealista
Magritte 1966
Methonis Street, Exarchia. Athenas